užlaikyti

užlaikyti
užlaikýti tr.; SD426 1. refl. susiturėti įsikibus: Aš jaunas bernelis vos užsilaikiau už juodojo laivelio, už laivo paramėlių JD1258. 2. Sb sustabdyti, suturėti: Kvapą užlaikau B. Tas barzdočius sako: „Aš su savo barzda galiu vandenį upėje užlaikyti“ BsPIII242. Kas gali jį namie užlaikyt tokiam gražiam ore?! Srv. Eliošius melsdamasi užlaikė lytų ir tą vėl išprašė BPII99. ^ Bet akys jų buvo užulaikytos (negalėjo matyti), kaip jo nepažino BPI402. | refl.: Tuo pakilo vėjas didelis, sumušė jų laivą, visi prigėrė, o toj pana užsilaikė ant mažo luotelio BsPIV192. Bet balsas užsilaikė gerklėje, lyg kad užkimo . Durys buvo taip pritaisytos: viršuj atidarytos, apačioj uždarytos, dūmai eina, šiluma užsilaĩko Smn. Šį rytą aš jau norėjau pasakyt, ale užsilaikiaũ Skr. | Viduriai užsilaikė (neina oran žmogus) . 3. Up, Srv neduoti, palikti sau: Gromatą, algą užlaikyti N. Užlaikýt reikėjo pinigų, būt neišėjus už laiko Srv. 4. refl. atsisakyti nuo ko, vengti: Nuo valgių tiktai mėsiškų turim užsilaikyti brš. 5. M išsaugoti, neleisti išnykti: Oi, Basuli!.. turbūt dievai tave tyčia dėl mūsų laimės, gyvą užlaikę, atsiuntė V.Piet. Spiritas ištraukia augalų sultis ir užlaiko jas ilgoką laiką nuo sugedimo . Nors persimainęs ir išdykęs, vienok užlaikė širdyje gerą sėklą V.Kudir. Keletą valksmų Lukšto (= Lūksto) ežere užlaikė, kad kumet norėdamys to[je] vieto[je], katro išteka upė Varnelė, galėtum žvejoti M.Valanč. Skirdamas ją (dainų knygelę) lietuviškai visuomenei, noriu mūsų … beužmirštamąsias dainas žmonių atminty užlaikyti KlpD (prakalba). Neužlaiko sekreto žmogus be užtūros J.Jabl(Als). Išmano, kaip sveikata užlaikyt BM63. Kietas dalgis neužlaiko akuoto, nutrupa Šts. Vištos namuose, antys karklynuose, neužlaiko gaspadinė kiaušinio namuose LTR(Aln). Šiltuose kraštuose paukšteliai, sako, neperi, tik gyvybę užlaiko, o perėt čia pareina Skr. Kūnus savo nepateptus ir neįžagtus ažulaiko SPI233. Idant … meilėj tavoj ir geroj sveikatoj mus užlaikytumbei PK25. Ta yra jums užlaikytina mano sandora tarp manęs ir jūsų Skv1Moz17,10. | refl.: Tas pilkalnis yra labai gerai užsilaikęs A1885,66. Šis pasakojimas paimtas iš liūdnos praeities, kuri visame baisume užsilaikė žmonių atmintyje iš baudžiavos laikų LzP. Įsibėgėjęs rytys ginė ledo plynuma birų sniegą, galando dar užsilaikiusias pusneles . Užsilaikė toks paprotis JR5. 6. R66, S.Stan pataupyti, neišeikvoti: Kotryna tujaus svadindavo pri šilto, tyčiomis užlaikyto valgio M.Valanč. Po tam atėjo ant to būdo – neužlaiko namie grūdo Nm. | Ažulaikomas metas ant kokio darbo SD43. 7. refl. būti kokioje vietoje: Ta ištarmė užsilaiko per visą Lietuvą Jn. Veršiuko pilvelis, kuriame užsilaiko šienas, vadinasi šliukas . Rožės labai nemėgsta ilgai užsilaikančios drėgmės . O ypatei trys daiktai kožnoj eilioje užsilaiko BPI90. 8. refl. būti kokioje padėtyje: Rūstybėj ant artimo ilgai užsilaikei brš. 9. Trkn apgyvendinti pas save, duoti išlaikymą: Ir tas brolis jį užlaikė pas save, iki gyvas buvo BsPIII253. 10. refl. pasilikti kurį laiką, užtrukti: Aš šičion n'ilgai galiu būti, užsilaikyti KII315. Neužsilaikỹs ilgai, kad taip darys, – kaipmat pragins Srv.apsistoti: Jis pabėgo ir kažin kur pasislėpęs užsilaiko prš. Tame mieste užsilaiko daugel svetimos žemės žmonių Kel1881,94. 11. Ėr per ilgai laikyti pas save: Jeigu vienas kuris mokinys užlaiko knygą, tai jis trukdo kitiems klasės draugams išmokti literatūros kursą sp. Imk, švoger, burnikę, neužlaikýk (leisk stikliuką toliau) Skr. 12. sulaikyti, areštuoti: Vokiečiai mus užlaĩkė Azr. 13. Šd, Všn prižiūrėti, auginti, maitinti: Aš tavo dukrelę … užlaikysiu kaip kvietkelį I138. Petro tėvas labai gerai užlaikytas, visi myli, gerai maitina, aptaiso Ds. Iš rudenio tai, regis, kad daugiau galvijų užlaikyt, ale pavasarį, kai pritrūksti pašaro, tai nekas Skdt. | refl. tr., intr.: Rudenį pylą supildavo ir taip kalvį užsilaikýdavo Skr. Ūkyj užsilaikyt, tegu kitais metais blogiau ir nebus, vis tiek sunku Srv. Reikės kokis veršiukas užsilaikýt Alv. 14. sekti kuo, nenutolti nuo kokių pažiūrų, vykdyti, vadovautis: Geriaus būtų užlaikyti rašybą Šleicherio, dapildžiant smagumais Kuršato LTI420. Gražu yra matyti lietuvių būrelį, kurie tarp svetimųjų vienybę užlaiko V.Kudir. Kitą dastamentą nerašydinu ir tikiu Juzelę vis tai užlaikysiant M.Valanč. Reik kantraktą užlaikyti Vdk. Tu taip teisybę užlaikai, kaip tau tuo rozu geriau išeina Ds. Kaip užlaikysime devintą (prisakymą)? DK87. Jei kas myli mane, žodį mano ažulaikys Ev. Kalbą mano ažulaikys SPII109. 15. refl. elgtis: Stengėsi sužinoti, koks aš žmogus, kaip su manim užsilaikyti ir elgtis . Ažusilaikau gerai SD349. Kaip turi užsilaikyt vienas antram vyras ir motė? DK102. 16. Nt, Šts žr. atlaikyti 11. \ laikyti; aplaikyti; atlaikyti; dalaikyti; įlaikyti; išlaikyti; nulaikyti; palaikyti; perlaikyti; pralaikyti; prilaikyti; sulaikyti; užlaikyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • užlaikyti — užlaikýti vksm. Kàs galėtų mùs namiẽ užlaikýti tókiu óru?! …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • užlaikymas — užlaĩkymas sm. (1) 1. → užlaikyti 2: Vandens užlaikymas – skiedinio savybė nenustoti didelio kiekio vandens rš. 2. SD426 → užlaikyti 5; išsaugojimas, palikimas, išlaikymas: Dėl užlaikymo garbės ir šlovės DP50. | Dėkavoju … už užlaikymą manęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkuopus — apkuopus, i adj. SD206 švarus, valyvas. apkuopiai adv.: Namus jūsų reik užlaikyti apkuopiai ir tankiai anus pervėdinti Rp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplaikyti — tr. 1. Ėr, Alv prižiūrėti: Nemoka bičių aplaikyti Rdd. Rūbą aplaikyk, tai daug ilgiau nešiosi Trgn. Gyvuliai aplaĩkomi gerai Mlt. | refl.: Reikia švariai apsilaikytie Jz. ║ duoti pragyvenimą: Reikia tėvai aplaikyt kap pats save Prl. Nejau jam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apydaira — sf. (1) 1. Kb, Drs, Rdm apyvoka, namų ruoša: Pirkioj apydaira – moterų darbas Rod. Pažiūrėtai, kokia ji į apydairą greita! Lp. Moterys eina apydairą, o vyrai miškan išvažiavo Lzd. Ji apejo vakaro apydairą Srj. Aš visai dienai turiu tos apydairos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlaikyti — Š 1. tr., intr. neleisti ką padaryti, sukliudyti, sutrukdyti, suturėti: Atlaikiaũ virstantį J. Vandenį atlaikyti KII173. Dabar ir jam jau sunku atlaikyti ašaras I.Simon. Ar atlaikysi, jeigu ji norės už jo išeiti! Skr. Arklius nebuvo galima taip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlikti — atlìkti I. intr. 1. būti toje pačioje vietoje, neišeiti, neišvykti kitur: Visi išvažiavo, tik atliko dukterys BM110. Lietus pradėjo lyti, atlikom namie (nebevažiavome į miestą) Ėr. Atlìko až gaspadinę namie Ktk. Pasiturintiejie tėvai siuntė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dailus — dailùs, ì adj. (4), daĩlus Dk 1. SD365, Q643, R, J gražus; puikus: Mano vyras dailùs, o tavo dar dailesnis Yl. Čia viena žmona moka labai daĩlią dainą KzR. Daili: nekumpa, netrumpa Šts. Čia tokie daĩlūs alksniai Pc. Dailùs balsas Gs. Ne… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dalaikyti — ×dalaikyti (hibr.) tr. išpildyti: Prisižadojimą reikia dalaikytie Tat. Per keiksmus žmogus nedalaiko žodžio brš. laikyti; aplaikyti; atlaikyti; dalaikyti; įlaikyti; išlaikyti; nulaikyti; palaikyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dvasia — dvasià sf. (2) 1. kvėpavimas, atsikvėpimas; iškvepiamas ir įkvepiamas oras: Bebėgdamas taip apdusau, kad dvasią užėmė Krkl. Užilsau belėkdamas, nė dvasios atgauti nebgaliu Vvr. Labai sunkus oras – dvãsią užgniaužė Kp. Man dvasią traukia, taip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”